Vyjádření města k návrhu ÚOHS na přezkum postupu veřejné zakázky

05.08.2013 09:51

Vážení,

 

Dovoluji si tímto doplnit zákonem požadované dokumenty, které Město Klimkovice, jako Zadavatel veřejné zakázky zasílá k Návrhu o přezkoumání činností Zadavatele, který Váš úřad obdržel dne 26.7.2013.

 

Veřejná zakázka: Snížení emisí a energetické úspory ZŠKlimkovice, evidenční číslo 342809

Zadavatel: Město Klimkovice, IČ: 00298051, Lidická 1, 74283,
Zastoupený: JUSTITIA s.r.o,  IČ: 253 92 875. 28. Října 1142/168, Ostrava Mariánské Hory

Stěžovatel: Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV, EVČM, RIDERA

 

Zastupitelstvo Města Klimkovic má rekonstrukci budovy Základní školy jako jeden z hlavních cílů, neboť stav školy a náklady na její provoz rekonstrukci vyžadují opravdu akutně. Proto si Vás dovolujeme tímto nadstandardním způsobem (s ohledem na více než čtyři stovky jejich žáků) požádat o rozhodnutí v této věci v co nejkratší době.

 

Financování této akce je totiž plně závislé na dotaci z Ministerstva životního prostředí, 25. Výzvě SFŽP, programu 2.1.1.. Lhůta na předložení podepsané smlouvy s vítěznou firmou již uplynula 31.7.2013, ale v současné době jednáme o jejím prodloužení alespoň do 30.9.2013. Po této době už nebude dotace přiznána a Město Klimkovice nebude mít zajištěno financování akce. Výběrové řízení tak bude muset být zrušeno. Rekonstrukce školy se tak odsune o mnoho let. Což odnesou zejména její žáci, což je obzvláště nepříjemné.

 

Proto si Vás dovolujeme ještě jednou požádat o rozhodnutí v co nejkratší lhůtě, ideálně ve lhůtě 30 dní. Pozdější termín už bude velmi složitý a v podstatě nám znemožní výběrové řízení uzavřít.

 

 

 

 

Nemůžeme se ubránit dojmu, že právě o tento krok všem neúspěšným firmám, které podaly Námitky a Návrh přezkumu jde. Jsme přesvědčeni, že náš postup byl jediný správný a zákonný.

 

Při tvorbě zadávacích podmínek jsme chtěli umožnit zapojit se do soutěže co největšímu počtu firem. Proto byly Technické kvalifikační předpoklady nastaveny velmi mírně a umožňovaly účast i menších firem, samozřejmě s jistými zkušenostmi. Ty byly kladeny zejména z důvodu nutné rychlosti rekonstrukce během prázdnin, aby byla výuka dotčena co nejméně.

 

Současně však Město Klimkovice do Zadávací dokumentace chtělo zapracovat takové podmínky, aby se vyvarovalo negativních zkušeností jiných obcí s podobným typem rekonstrukcí. Proto byl požadován komplexní systém zateplení v normalizovaném provedení ETICS a podrobně bylo specifikováno provedení oken a dveří, včetně požadavku na referenční vzorky okenních a dveřních rámů s výplněmi. Předem bylo deklarováno provedení destrukčních zkoušek oken za účelem porovnání skutečné dodávky se vzorky. Tento bod se ukázal být jako jeden z problematických a Rada města nakonec uznala námitky všech firem, které vyloučila z důvodu nezajištění těchto zkoušek. Výklad zadávacích podmínek po přezkumu a uvedených námitkách opravdu mohl být pochopen různě.

 

Město Klimkovice zároveň využilo zákonné možnosti a předmětem díla nebyla pouze samotná stavba, ale i služby spojené s její kolaudací. Kolaudace je totiž nutnou součástí získání dotace ze SFŽP. A zde je právě místo, kdy některé firmy správně nevyhodnotily dopady poslední novely Zákona o veřejných zakázkách, který striktně vyžaduje seznam subdodavatelů již v nabídce.

 

Právní zdůvodnění našeho postoje je v přiloženém dokumentu „Vyjádření zadavatele k návrhu“.

 

Město Klimkovice je přesvědčeno, že postupuje ve výběrovém řízení správně. Jako odpovědní hospodáři musíme veřejné prostředky Města Klimkovic chránit co nejvíce. Jsme totiž přesvědčeni, že pokud bychom nevyloučili firmy, které nedodaly seznam všech subdodavatelů, jakákoliv kontrola ze SFŽP nebo finančního úřady by nás potrestala za hrubé porušení rozpočtové kázně pokutou ve výši dotace a penálem ve výši 0,1% denně. Tato skutečnost byla z různých zdrojů ověřena, samozřejmě a pochopitelně pouze neformálně.

 

To, že revizi komínů nelze na základě Vládního nařízení č.91/2010 provádět v rámci jakékoliv jiné živnosti než kominické, včetně stěžovatelem zmiňované multioborové živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ je zřetelné a nezpochybnitelné. Jakýkoliv jiný výklad by nutně vedl k právnímu nesouladu zmiňovaného vládního nařízení a jiných zákonných norem.  

 

Argumentace stěžovatele, že v rámci živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ může provádět veškeré vázané živnosti nutné k dokončení stavby, by nutně vedla k situaci, kdy by mohl kromě revizí komínů provozovat autoškolu, pečovat o děti do 3 let věku, provozovat holičství, uzenářství či pekařství, restaurovat umělecká díla, vést účetnictví, nakládat s nebezpečnými odpady či dokonce vyrábět paliva a maziva. Všechny tyto vázané a řemeslné živnosti mohou být nutné k dokončení stavby, jak uvádí stěžovatel. Toto tvrzení je zcela absurdní a popírá požadovanou odbornou způsobilost pro různé živnosti. Dle živnostenského zákona není žádná z živností „nadřazená“ živnosti jiné a odborná způsobilost pro živnost „Provádění staveb, jejich změny a odstraňování“ je odlišná od živnosti „Kominictví“. Živnost „Kominictví“ je zároveň předmětem samostatného vládního nařízení, což svědčí o výjimečnosti této živnosti, kdy zákonodárce explicitně vyjádřil potřebu vysoké odbornosti této živnosti.

 

Stěžovatel nijak nedoložil odbornou způsobilost pro živnost „Kominictví“, ani vlastními zaměstnanci, ani jinak. Protože je revize komína nutně prováděna v rámci živnosti, musí být předmětem obchodního vztahu mezi dvěma subjekty. V tomto případě mezi stěžovatelem a některým z autorizovaných revizních techniků komínů. Jde o vztah obchodní, v terminologii Zákona o veřejných zakázkách o vztah dodavatele a subdodavatele.  Tento vztah doložen nebyl a zákon jej nedovoluje doplnit zpětně. Šlo tedy bezpochyby o porušení Zadávacích podmínek, kdy mohl být ze strany Zadavatele učiněn jediný zákonný krok – vyloučení uchazeče.

 

Jsme samozřejmě přesvědčeni, že by stěžovatel (Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV, EVČM, RIDERA) rekonstrukci školy provedl kvalitně a včas. Stejně jako společnost OMLUX a.s., která podala nejnižší nabídku a byla vyloučena ze stejných důvodů, jako stěžovatel.

 

Město Klimkovice samozřejmě po seznámení se s chybějícími kvalifikačními doklady zvažovalo možnost vyžádat si od firem doplnění kvalifikačních předpokladů. To by ale vedlo nutně k porušení Zákona o veřejných zakázkách, jak potvrdilo několik právních posudků, včetně názoru různých protikorupčních organizací, včetně Transparency International). Rovněž jsme zvažovali zrušení výběrového řízení, aby firmy mohly podat nové nabídky a mohla být vysoutěžena nižší cena. To ale s ohledem na termíny dotační výzvy nebylo možné. Proto jsme pokračovali ve výběrovém řízení a posuzovali nabídky dvou firem, které zadávací podmínky dodržely plně. Vybrána byla firma nejlevnější.

 

Věřím, že návrh posoudíte co nejdříve, aby soutěž mohla být dokončena a klimkovické děti se mohly učit v odpovídajícím prostředí a naše lázeňské město mělo zase o něco čistější vzduch.