REKONSTRUKCE ZŠ - investice nejen do našich dětí

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal 13.12.2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt rekonstrukce Základní školy Klimkovice. Jde o prostředky z 25. Výzvy Státního fondu životního prostředí - PRIORITNÍ OSA 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí. Naše žádost je mezi 11 schválenými projekty z Programu 2.1.1  - Snížení imisní zátěže z lokálních zdrojů.

Můžeme tedy začít na projektu intenzivně pracovat.

Ačkoliv tedy budeme v souvislosti s touto akcí používat pojem rekonstrukce, prvořadým cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší v našem lázeňském městě a blízkém okolí. Základní škola dosud pro vytápění používala kotel na tuhá paliva, který výrazným způsobem ovlivňoval své okolí. A to i proto, že budova školy, postavená před několika desítkami let, rozhodně nepatří k energeticky úsporným a tepelné ztráty jsou značné.

 

Rekonstrukce se bude týkat těchto oblastí:

  • Výměna kotle za plynový
  • Výměna oken
  • Zateplení stěn
  • Nová fasáda

Celkové náklady předpokládáme ve výši cca 25-28 mil. Kč, z čehož dotace činí max. 19,5 mil. Kč. Podíl města v maximální výši 8,5 mil. Kč bude dle rozhodnutí Zastupitelstva s největší pravděpodobností financován z úvěru u České spořitelny s relativně velmi výhodným úrokem nižším než 2% p.a..

V minulých letech (2005-2008) byla provedena zásadní rekonstrukce tělocvičen, školní kuchyně i venkovního hřiště. Tyto stavební akce v souhrnné výši zhruba 30 mil Kč byly financovány z dotací se spoluúčastí města. Přes značné úsilí vedení školy i města a každoroční investice v řádech miliónů korun (rekonstrukce osvětlení ve třídách, venkovní vodovod, páteřní rozvod vody, lokální ohřev vody atd.) se nepodařilo vyřešit problémy s opláštěním budovy a dalších prvků. Zejména stav oken oprávněně vzbuzoval obavy z možného úrazu a netěsnosti konstrukcí nebylo možno řešit jiným způsobem, než zásadní rekonstrukcí. Proto byla modernizace školy prvním a zásadním rozhodnutím nového vedení města ještě na konci roku 2010.

Od počátku bylo jasné, že z vlastních prostředků není možné rekonstrukci plně financovat, proto se hledal vhodný dotační titul. Ten se našel na Ministerstvu životního prostředí ve výše uvedených výzvách. Projektovou dokumentaci zpracovala ostravská firma EUROPROJEKT, která rovněž vypracovala všechny dokumenty potřebné pro podání žádosti. Žádost byla akceptována a po roce došlo k jejímu definitivnímu schválení.

Předpokládáme, že rekonstrukce se uskuteční o prázdninách letošního roku. Zcela jistě bude ovlivněn jak konec školního roku, tak i počátek toho následujícího. Ale věřme společně, že už na podzim si žáci i pracovníci školy užijí komfortu teplých místností, snadno otevíratelných oken i pěkného pohledu na veselou fasádu.

Společně ???

Aby celá rekosntrukce skončila úspěchem, musí přiložit ruku k dílu mnoho osob.

Počátkem března bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele celé akce. Jeho zvládnutí bude těžkým oříškem pro celý přípravný tým. Velmi přísné znění zákona o veřejných zakázkách v podstatě nařizuje zadavateli vybrat dodavatele pouze na základě nejnižší ceny, bez ohledu na zkušenosti s tímto dodavatelem v jiných zakázkách nebo jeho platební morálku vůči svým subdodavatelům. Současná krize ve stavebnictví tak může vést k nabídkám, které budou hluboko pod skutečnou cenou. To může ovlivnit kvalitu provedení celé rekonstrukce a neplacení dodávek menším firmám a živnostníkům, kteří se na stavbě podílí. Tato negativa se bohužel v současné době projevují stále častěji a proto bude nutné celý průběh akce ostře sledovat.

Zkušenosti s firmami, které vyhrály výběrová řízení na stavební a technický dozor, nemá Město Klimkovice v poslední době zrovna nejlepší, příkladem budiž celá řada reklamací na provedení nové kanalizace. Abychom se vyhnuli podobným problémům i při rekonstrukci Základní školy, bude celá akce sledována více subjekty. Zde si dovolím požádat o spolupráci všechny klimkovické podnikatele ve stavebnictví, kterých není zrovna málo. Kdo chce pomoci radou, či jiný způsobem, jak v průběhu výběru nejlepšího dodavatele, tak při samotné realizaci, je vítán.

Stejně tak bude vítána i pomoc ostatních občanů. Zde půjde o pomoc fyzickou, protože okolí školy bude v průběhu i po ukončení rekonstrukce vyžadovat celou řadu více či méně kvalifikovaných činností. Chceme využít průběhu rekonstrukce k vybudování odstavného parkoviště, které by vyřešilo každodenní parkování rodičů před školou a vytvoření samostatného vchodu do jídelny, který by umožnil využít školní kuchyni třeba našim seniorům. Toto jsou záležitosti, které nejsou součástí dotace, a budeme je hradit plně z rozpočtu města. Vzhledem k náročnosti celé akce se bude hodit každá ušetřená koruna. Pevně věříme, že se nám podaří navázat na předchozí dobrovolnické aktivity klimkovických občanů ať už z dob dávno minulých nebo i nedávné doby.

O všech krocích budeme občany města průběžně informovat nejen na těchto stránkách, ale i ve Zpravodaji. Chceme, aby celý projekt byl pod důslednou kontrolou všech občanů. Nejen proto, že jde o investici z veřejných zdrojů, ale i proto, že škola se dotýká života snad každé klimkovické rodiny.