Vyjádření k informacím v Moravskoslezském deníku

24.06.2013 13:44

Vážení spoluobčané.

Rekonstrukce Základní školy Klimkovice bude po kanalizaci druhou největší akcí financovanou z našich společných prostředků. Přípravě rekonstrukce jsme věnovali více než 2 roky a celé snažení vrcholí práce v těchto dnech výběrovým řízením na zhotovitele.

A protože vítěz může být jen jeden, zkouší firmy různé způsoby, jak zvrátit výsledek ve svůj prospěch. K tomu patří neodmyslitelně různá trestní oznámení a mediální kauzy, které doprovázejí prakticky každé výběrové řízení za posledních několik let v celé České republice. Nejinak je to i v našem případě. Proto si dovoluji za vedení města poměrně obšírně informovat o celém procesu výběrového řízení.

Co je předmětem rekonstrukce?

Celá rekonstrukce Základní školy Klimkovice se skládá z těchto částí:

  • Zateplení fasády
  • Výměna oken a dveří
  • Výměna kotle za plynový

Protože naše škola není první ani poslední, která se opravuje, máme dostatek zkušeností z ostatních měst, jak takové rekonstrukce probíhají. Čím nižší je vysoutěžená cena, tím více se firmy snaží ošidit kvalitu prací. Jak v materiálech, tak v pracovních postupech. Nekvalitní lepidla, tenčí polystyrén, méně kotev, horší omítka, okna bez výztuh, okenní skla bez inertního plynu, nezkušení zahraniční pracovníci, špatné pracovní postupy a nekvalitně provedená práce.  A kromě toho je každý nepodstatný problém zneužívaný k požadavku na vícepráce. To je realita rekonstrukcí, kdy jediným kritériem je cena a jsou špatně nastaveny pravidla výběrového řízení.

Z pohledu firem je toto jednání pochopitelné a předvídatelné. Pokud na to není město připraveno, dopadne rekonstrukce špatně. Ať už nekvalitním provedením nebo obrovskými náklady na vícepráce. Tomu všemu jsme se chtěli vyhnout a zadávací podmínky nastavit tak, ať je jasně řečeno, jaké materiály a pracovní postupy mají být při rekonstrukci použity a jak budou kontrolovány.

Zateplovací systém jsme definovali jednoznačně normou. Ta stanovuje jaké materiály (lepidla, kotvy, kryty kotev, lišty, disperze, omítka, barva) se mají použít, ale zejména jak se mají použít. Jak se polystyrénové desky dávají na sebe, jak se zakončují rohy, jak se řeší otvory. Pokud je technický dozor na stavbě každý den, může kontrolovat jednotlivé použité materiály a z pozorování skutečného stavu nebo fotodokumentace pak může kontrolovat i jejich použití. Takže vše závisí od kvalitního technického dozoru. Takový jsme v podobě ing. Procházky našli. Navíc bude doplňován i klimkovickými občany, panem školníkem i pracovníky školy. Jsme si jisti, že jakýkoliv problém bude ihned odhalen a řešen.  

Výměna oken je z hlediska kontroly kvality složitější. Neexistuje jiný způsob, jak zkontrolovat skutečné provedení okna, než ho rozříznout a podívat se. Proto jsme si nechali od každého uchazeče již v rámci nabídky předložit vzorek oken a dveří. Ten jsme zkontrolovali, zda vyhovuje našim požadavkům. V 7 z 8 nabídek tomu tak bylo. A dopředu jsme firmám řekli, ať se nepokouší ošidit kvalitu, protože vybereme náhodně 2 dodaná okna a necháme je na jejich náklady zkontrolovat, zda souhlasí se vzorky a nabídkou. To je dostatečná hrozba na to, aby k ničemu podobnému nedošlo. Firmám jsme ale vyšli vstříc a mohly si samy vybrat, kdo takovou zkoušku provede. Pokud má oprávnění provádět posuzování shody výrobků.

Výměna kotle na tuhá paliva je nejkomplikovanější částí rekonstrukce, protože zahrnuje likvidaci starých kotlů, úpravu kotelny a instalaci kotlů nových. Zde nám nezbylo, než se spolehnout na opravdu kvalitní práci firem, ale zejména finální kontrolu – revize. Až budou nové kotle namontovány, nastoupí 3 revizní technici a budou posuzovat, zda je vše v pořádku. Elektrikář, plynař a kominík. Stejně jako to je u každého rodinného domu – bez revize není možné kolaudovat, bez revize není možné proplatit fakturu.

Tyto podmínky, které se zdají být samozřejmé, byly ze strany firem hodnoceny jako nejpřísnější, se kterými se setkaly.

V čem je tedy problém?

Město Klimkovice chtělo v zadávacích podmínkách stavbu „na klíč“. Tedy kompletně, včetně zkoušek a revizí. A většina firem nám nepředložila oprávnění k provedení všech těchto prací. Uchazeči o zakázku museli předložit, že jsou schopni zabezpečit celé dílo od A až do Z. Zateplit, vyměnit okna a vyměnit kotelnu. Včetně zabezpečení oněch zkoušek a revizí.

K tomu dokládají své živnostenské oprávnění, certifikáty a další dokumenty. Tím dokládají, co jsou schopni udělat sami. Co sami udělat nemůžou, musí mít zajištěno smluvně subdodávkami dopředu a musí uvést, s kým to budou dělat. Musí uvést své subdodavatele a ti musí předložit doklady, že to jsou schopni udělat. Zkrátka buď to umím sám, nebo mám někoho, kdo to umí. Ale musím říct dopředu kdo.

A zde je jádro problému. Zákon o veřejných zakázkách říká, že pokud firma zapomene předložit své živnostenské listy nebo certifikáty, můžeme je vyzvat k doplnění. Pokud ale zapomene předložit subdodavatelské smlouvy, má smůlu, Zákon to zakazuje. Opět zcela jasné.

Tuto změnu Zákona si vymohly protikorupční organizace. V minulosti totiž docházelo k tomu, že vybrané firmy směly doplňovat a upravovat své nabídky tak, až konečně vyhrály. Nebo si prodávaly zakázky mezi sebou. To kritizovali všichni, včetně novinářů. A bylo to správně.

V těchto dnech město Klimkovice čelí trestním oznámením a napadání v tisku, protože nechce porušit Zákon.  Protože jsme nevybrali nejlevnější nabídku i přesto, že jim chyběl „papír“ dokládající kvalifikaci.  Papír, na který firmy zapomněly při tvorbě nabídky. Zákon jej vyžaduje. Pokud bychom vyzvali firmy k doplnění chybějících dokumentů, nezachováme rovný přístup k firmám, které dodaly dokumentaci kompletní, a tím porušíme zákon. V Zákoně je jasně napsáno, že pokud necháme dodatečně doplnit nabídku, dopustíme se trestného činu.

Co hrozí městu?

Zde je nutné začít od konce a podívat se do budoucna, kdy k nám přijdou na kontrolu z finančního úřadu a Státního fondu životního prostředí. Ti přijdou zcela jistě, zákon jim to ukládá. Mohou přijít kdykoliv v příštích 10 letech a kontrolovat celou rekonstrukci.

  • Budou kontrolovat, zda je rekonstrukce zkolaudovaná stavebním úřadem.
  • Aby byla zkolaudovaná, musí být podepsán předávací protokol od Investora (Město Klimkovice), od Zhotovitele, od Technického dozoru a od Poskytovatele finanční podpory (SFŽP).
  • Aby mohl být podepsán předávací protokol, musí být kromě mnoha jiných dokumentů předložena revize plynových rozvodů, elektrických rozvodů a komínu. Bez revize není kolaudace. Revizi nemůže dělat kdokoliv, ale jen ten, kdo má příslušnou živnost a má autorizaci. Jeho razítko je na revizní zprávě. Tato revizní zpráva je nedílnou součástí dokumentace a fakturace.
  • Kontrola zkontroluje, zda je majitel kulatého razítka na revizní zprávě uveden v nabídce Zhotovitele. Zda je to přímo Zhotovitel nebo někdo, kdo je uveden jako subdodavatel. Pokud tomu tak nebude, bude to porušení podmínek dotace i zákona a budeme muset vracet celou dotaci (cca 20 mil. Kč) a dostaneme pokutu ve výši 0,1% denně ,což může být částka rovněž ve výši 20 mil. Kč.

A zákon nám říká, že doplňovat subdodavatele do nabídky zpětně prostě není možné. Takže kdo tam ten papír nemá od počátku, má smůlu, doplnit ho nelze. I když to pro nás znamená výběr dražší nabídky. Taková jsou pravidla a musíme je dodržovat.

 

Jaký je průběžný stav?

Výběrová komise důkladně zkoumala všechny nabídky a u šesti z nich nenašla některá oprávnění ani v jejich vlastních živnostenských listech, ani v subdodavatelských smlouvách. Protože živnostenské listy předložili všichni uchazeči, nebyl důvod ani možnost vyžádat si doplnění těchto oprávnění. A doplňovat subdodavatelské smlouvy není možné, zákon to zakazuje. Prostě to mělo být v nabídce již od počátku. Byla vybrána nejlevnější firma z těch, které měly nabídku kompletní – Ptáček pozemní stavby s.r.o.. Ostatním firmám byl odeslán dopis s odůvodněním, co v nabídce chybělo a s tím, že se do 15 dnů mohou odvolat proti výsledku a uvést důvody. Odvolání je samozřejmě možné vyhovět.

 

Nabídka

Kompletní nabídka

OMLUX, spol. s r.o. (Ostrava)

NE

BYSTROŇ Group a.s. (Ostrava)

NE

BDSTAV MORAVA s.r.o.,  (Bruzovice)

NE

Atrium reality a.s. (Klimkovice)

NE

"Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV - EVČM - RIDERA" (Ostrava)

NE

MH - STAVBY, s.r.o. (Ostrava)

NE

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. (Kojetín)

ANO

SYNER Morava, a.s. (Kroměříž)

ANO

Cena rekonstrukce měla být podle projektu: 29 079 824Kč. Vysoutěžená cena je zhruba o 1,5%  nižší. Přesné ceny není možné uvést z důvodu probíhajícího výběrového řízení. Výběrová komise byla samozřejmě výsledkem překvapena a dlouho jsme hledali možnost, jak vrátit levnější nabídky do hry. Byli jsme si vědomi, že výběr druhé nejdražší nabídky je velmi, velmi sporný a pro klimkovický a státní rozpočet dražší. Bohužel jsme žádnou zákonnou možnost nenašli.

Kdybychom se nemuseli držet Zákona, zcela jistě bychom preferovali klimkovickou firmu. Bývalo ctí každého stavitele stavět ve své obci školu a kostel. Žádný místní stavitel by si nedovolil cokoliv podcenit nebo ošidit. Zaměstnal by jistě místní občany a tak by se klimkovické peníze ocitly zpět v Klimkovicích. Kdyby existovala sebemenší možnost, jak vybrat místní firmu, jistě bychom všichni společně byli pro. Ale bohužel není.

Jak postupují neúspěšné firmy?

Je smutné, že neúspěšné firmy místo aby přiznaly svojí chybu, tak se pokouší všemi způsoby docílit zastavení výběrového řízení, aby mohly podat nabídku znova. Neúspěšným firmám nezbývá, než se pokusit zastavit výběrové řízení, aby se mohly přihlásit znovu.

Nejjednodušší a nejlevnější způsob je podání trestního oznámení. Pokud si vyšetřovatel si vyžádá dokumentaci a nebudeme možno rozhodnout o námitkách a výběrové řízení bude muset být automaticky zrušeno.  Tento osvědčený způsob byl použit i v našem případě. I když se následně ukáže, že vše bylo v pořádku a trestní oznámení bude odloženo, svůj účel splní, výběrové řízení bude automaticky zrušeno.

Další způsob je vyvinout mediální tlak na členy komise a radu, aby pod hrozbou, že budou soudně stíháni, změnili své rozhodnutí a vybrali jinou firmu, než podle zákona a nejlepšího vědomí. Opět to může velmi levně splnit svůj účel, v případě pocitu vydírání musí členové komise výběrové řízení zrušit.

Zrušení výběrového řízení?

Zrušení výběrového řízení napadlo všechny členy komise i vedení města jako první možnost. Utratit o 12 miliónů korun ze státního (nikoliv klimkovického) rozpočtu je opravdu „silná káva“. Po konzultacích s ministerstvem životního prostředí je ale téměř nereálné, abychom stihli výběrové řízení vypsat znovu a ukončit jej tak, abychom o přislíbené peníze nepřišli. A zaplatit celou částku z klimkovického rozpočtu prostě není bez prodeje nějakého majetku možné.

Pro členy výběrové komise a vedení města je nejjednodušší cestou zrušit výběrové řízení a nechat celou rekonstrukci „plavat“. V nejbližších letech jistě některé stavební firmy zkrachují, možná se změní Zákon o veřejných zakázkách a snad (!!!) se objeví nějaký jiný dotační titul, ze kterého půjde část nákladů uhradit. Pak půjde výběrové řízení vypsat znovu a budoucí vedení města bude mít šanci udělat něco pro naše děti. Ale to nebude dříve, než za 4-5 let.

Právě naše děti, navštěvující ZŠ Klimkovice, jsou rukojmími neúspěšných firem a špatného Zákona o veřejných zakázkách. Dál se budou učit v budově, která rekonstrukci opravdu potřebuje. Dál nebudou moci otevírat okna, dál budou muset teplotu regulovat spíše počtem vrstev oblečení, než termostatem. Dál budeme všichni společně platit za unikající teplo a kotelna bude dále znečišťovat vzduch v našem lázeňském městě.

V době psaní tohoto článku (21.6.2013) zbývají ještě 4 dny do vypršení lhůty pro podání námitek vyřazených uchazečů a tak finální rozhodnutí o rekonstrukci padne až v době, kdy budete číst tyto řádky.

Společně doufejme, že nalezneme nějakou zákonnou cestu, jak našim dětem zajistit lepší prostředí v budově Základní školy co nejdříve.

 

Ing. Jakub Unucka, místostarosta města a předseda výběrové komise.