Proč jsme vyloučili 6 uchazečů?

20.06.2013 15:30

Rekonstrukce ZŠ Klimkovice – aktuální stav k 17.6.013

Rekonstrukce ZŠ Klimkovice v plné nahotě ukázala špatný Zákon o veřejných zakázkách. Ten nutí obce chovat se k veřejným prostředkům zcela jinak, než by se každý z nás choval k těm svým. Kvůli jednomu chybějícímu papíru, který je pro průběh stavby naprosto nepodstatný, bude cena vyšší o několik miliónů korun. Zachoval by se tak někdo i v soukromém životě? Nikdy. Ale zákon nám zakazuje si tento papír nechat doložit dodatečně.

Důvody rekonstrukce:

Budova Základní školy Klimkovice je stará přes 30let. V minulých letech (2005-2008) byla provedena zásadní rekonstrukce tělocvičen, školní jídelny i venkovního hřiště. Tyto stavební akce byly v souhrnné výši okolo 30 mil Kč. Stav ostatních budov se i přes značné úsilí vedení školy i města a každoroční investice v řádech miliónů korun neustále zhoršují. Zejména stav oken oprávněně vzbuzoval obavy z možného úrazu a netěsnosti konstrukcí nebylo možno řešit jiným způsobem, než zásadní rekonstrukcí. Spalování koksu a s tím spojené znečišťování ovzduší , stejně jak statisícové opravy dosluhujících kotlů byly důvody i pro výměnu zdroje tepla pro školní budovu. Proto byla modernizace školy prvním a zásadním rozhodnutím nového vedení města ještě na konci roku 2010.

Plánované změny

Projektovou dokumentaci zpracovala ostravská firma EUROPROJEKT a týkala se těchto oblastí:

·         Výměna kotle za plynový

·         Výměna oken

·         Zateplení stěn

·         Nová fasáda

 

Hledání finančních zdrojů a přípravy

Od počátku bylo jasné, že z vlastních prostředků není možné rekonstrukci plně financovat, proto se hledal vhodný dotační titul. Ten se našel na Ministerstvu životního prostředí ve 25. Výzvě Státního fondu životního prostředí - PRIORITNÍ OSA 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.

Naše žádost je mezi 11 schválenými projekty z Programu 2.1.1  - Snížení imisní zátěže z lokálních zdrojů. Informaci o přidělení finančních prostředků jsme z ministerstva obdrželi na přelomu roku 2012/2013

Struktura dotace

Rozpočet projektu rekonstrukce se v prvních fázích pohyboval kolem 38 miliónů korun. Vycházel přitom z tabulkových rozpočtových cen. Vzhledem k ekonomické krizi v předcházejících letech bylo jasné, že tato cena je nadsazená a že ve skutečnosti bude nižší. Rovněž bylo jasné, že takto vysoká částka je pro městský rozpočet nepřijatelná. Proto byl rozpočet přepočítán skutečnými cenami, za které se v roce 2010/2011 stavělo a z projektu byly odstraněny všechny nadbytečné a nadstandardní prvky s výjimkou barevného provedení fasády.

Takto upravený projekt byl ve výši zhruba 29 mil. Kč. Na základě dostupných informací jsme předpokládali podíl města ve výši cca 20%, tedy kolem 6 mil Kč.

Z tohoto omylu nás bohužel vyvedlo rozhodnutí SFŽP, které spočítalo, že město Klimkovice ze svých zdrojů zaplatí skoro 9 mil. Kč

·         Cca 5,5 mil. Kč jako úsporu nákladů za 5 let provozu (úspora za spálený koks a úspora za drahé každoroční opravy kotlů !!!)

·         Cca 2 mil. Kč jako neuznatelné náklady (barva na fasádě, parapety, ventily a další nutné položky rozpočtu, které ale nepřinášejí energetické úspory

·         Cca 2 mil. Kč jako 10% podíl na celkových nákladech.

 

Dotace ze zdrojů EU a státního rozpočtu byla přislíbena ve výši cca 20 mil Kč.

I přes tato vysoká čísla spoluúčasti Zastupitelé města Klimkovic rozhodli o přijetí dotace a zahájení procesu rekonstrukce. Na spolufinancování byl vysoutěžen úvěr od České spořitelny ve výši 9,5 mil Kč s velmi nízkou úrokovou sazbou pod 2% p.a.

Vypsání výběrového řízení na specializovanou firmu pro výběrové řízení na dodavatele

Na základě předchozích zkušeností z projektů financovanými ze zdrojů EU bylo jasné, že není v silách Městského úřadu Klimkovice vypsat výběrové řízení vlastními silami. Zvláště v situaci, kdy začala od 1.4.2013 platit novela Zákona o veřejných zakázkách. Proto se ve výběrovém řízení hledala firma, která by nám zadávací podmínky připravila a výběrové řízení zrealizovala. Osloveny byly všechny firmy z Moravskoslezského kraje, které veřejně inzerují přípravy zadávacích řízení. Poptávka byla rovněž uveřejněna na úřední desce. Podmínkou bylo pojištění firmy ve výši 25 mil. Kč pro případ, že by v důsledku špatně provedeného výběrového řízení došlo v budoucnu k odebrání dotace. Tímto způsobem jsme minimalizovali riziko, že by v důsledku chyby na počátku procesu došlo k neúměrnému zatížení městského rozpočtu. Dalšími podmínkami byly termín vypsání výběrového řízení tak, aby rekonstrukce mohla začíst s počátkem prázdnin. Při splnění podmínek pak byla na základě nejnižší ceny vybrána firma JUSTITIA s.r.o..

Už situace, kdy si úřady (a nejen ten klimkovický, ale prakticky všechny úřady v ČR) musí najímat specializované firmy pro vypsání podmínek výběrového řízení, by měla být zarážející. Co bylo dříve, vejce nebo slepice? Složitý zákon vyžadující specializované firmy nebo specializované firmy, které si vylobovaly složitý zákon? Těžko říct.

Vypsání výběrového řízení na dodavatele

Na konci února 2013 začala příprava zadávacích podmínek.

Pro normálního člověka neuvěřitelný zážitek na celý život. Osobně se s tím nemohu stále srovnat a proto jsem se rozhodl žádat o změnu Zákona o veřejných zakázkách.

Vzhledem k tomu, že podíl města Klimkovic na celkové částce bude výše uvedených cca 9 mil. Kč, zdálo by se zcela normální, kdyby částečným kritériem výběrového řízení byl počet zaměstnaných klimkovických řemeslníků nebo občanů. Tedy aby za klimkovické peníze byli zaměstnáni klimkovičtí živnostníci nebo občané. Po staletí byla pýchou místního zedníka a stavitele stavba školy a kostela. Ale Zákon tuto možnost zcela vylučuje, je prý diskriminační (!!!)

Abychom minimalizovali možnost, že zakázku vyhraje nesolventní firma, která nebude schopna zakázku zafinancovat nebo zaplatit svým dodavatelům, chtěli jsme, aby se výběrového řízení mohly účastnit pouze firmy, které dodržují Zákon o účetnictví a zveřejňují své ekonomické výsledky na Obchodním rejstříku. Z nich je na první pohled jasné, zda je firma solventní nebo ne. Ale všechny oslovené orgány, ministerstvy počínaje a ÚHOS konče nám tuto podmínku zamítly s tím, že nemůžeme požadovat po uchazečích dodržování jiných zákonů, než je ten o Veřejných zakázkách (!!!).

Osobně mám zkušenost s projektů Technologické agentury ČR. Tak je doložení finanční způsobilosti zcela normální a je dokonce vyžadováno. Tak, aby firmy nemohly jednou zakázkou zaplatit finanční nároky z minulosti a valit před sebou druhotnou platební neschopnost stále dál a dál.

Abychom měli alespoň malou jistotu, že zakázku budou realizovat jen firmy, které tomu „rozumí“, chtěli jsme do zadávacích podmínek dát reference o předchozích zakázkách. Například v projektu je navržena kotelna s 2x200kW kotly na plyn. Takovou nezvládne živnostník, který dosud realizoval jen kotle v rodinných domech. Zákon ale umožňuje požadovat jen referenci na poloviční hodnotu, než je v projektu. Ukázalo se, že stanovit polovinu z 2x 200kW je nemožné, každý s oslovených právníků měl jiný názor na to, jaká to je hodnota. Všichni se shodli, že jistotu dává jen požadavek na 1x 50kW kotel. Tedy takový, který je 8x menší, než ten projektovaný.

Téměř každá věta v zadávacích podmínkách byla podrobena z několika stran korektuře a vždy byla vybrána ta „nejměkčí“ varianta, aby nedošlo k porušení zákona.

Výsledkem byly zadávací podmínky, které umožňovaly přihlášení se prakticky kterékoliv stavební firmě, která už v minulosti něco postavila má prostředky na zafinacování celé stavby.

Specifika zadávací dokumentace

Vzhledem ke zhruba 30 párům rorýsů, kteří hnízdí v poškozených větracích otvorech stávající fasády může rekonstrukce začít až 10.8., kdy „papírově“ končí jejich hnízdění.

Na základě otřesných zkušeností jiných měst, kterým dodavatelé dodali zcela jiná (a samozřejmě horší) okna, než byly v nabídce, jsme trvali na předložení fyzického vzorku oken i dveří už ve fázi nabídky. Vymínili jsme si, že náhodně vybraná 2 okna budou po dodávce na stavbu podrobena na náklady dodavatele zkoušce, zda se shodují s okny v nabídce.

Dodavatel celou stavbu financuje ze svého a peníze uvidí až několik měsíců po předání. Město totiž dostane dotaci ze SFŽP rovněž až po několika měsících.

Vzhledem k provozu školy musí dodavatel dokončit vnitřní práce do konce prázdnin, venkovní pak do konce září.

Průběh výběrového řízení

Vzhledem k dosud neukončenému výběrovému řízení není možné zveřejnit všechny informace, aby nebyl ovlivněn jeho průběh. Očekáváme totiž, že firmy, které byly vyloučeny z výběrového řízení se proti tomuto rozhodnutí odvolají.

Nabídky, které došly, byly tyto:

Nabídka

Nabídková cena celkem vč. DPH bez rezervy

odchylka v %

OMLUX, spol. s r.o.

16 100 493

26%

BYSTROŇ Group a.s.

16 849 826

22%

BDSTAV MORAVA s.r.o.,

16 946 989

22%

Atrium reality a.s.

20 543 237

 

"Sdružení ZŠ Klimkovice, BYTOSTAV - EVČM - RIDERA"

22 318 531

 

MH - STAVBY, s.r.o.

23 235 940

 

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

28 662 862

 

SYNER Morava, a.s.

29 456 297

 

 

Nízká cena?

Zákon o veřejných zakázkách sice používá pojem „nepřiměřeně nízká cena“, nijak ale neřeší, jak takovou cenu posuzovat. My jsme v našich zadávacích podmínkách deklarovali, že je pro nás riziková cena, která se od průměrné ceny nabídek bude lišit o více než 15%.

3 firmy daly nabídkovou cenu o více než 20% nižší, než byla průměrná cena. Oproti prvotnímu rozpočtu byly na úrovni 45% rozpočtovaných cen, oproti soutěžnímu pak na úrovni 75%. Je otázkou, zda se dá stavba realizovat za méně než polovinu „tabulkových cen“, když drtivou část ceny netvoří práce, ale nákup materiálů.

Jednání výběrové komise

Výběrová komise posuzovala na svých jednáních zhruba 40 parametrů nabídek. Zda je v nabídce vše podle Zákona o veřejných zakázkách, zda jsou tam všechny reference, které jsme požadovali, zda jsou dodány vzorky oken a dveří, zda firmy doložily, že mají kvalifikaci zakázku zrealizovat.

Ukázalo se, že právě doložení způsobilosti zakázku realizovat je největším problémem a pouze dvě firmy doložily opravdu vše. Doložily subdodavatelské smlouvy na všechny práce, na které nemají vlastní živnost. Zbylé firmy měly v rozpočtu položky, na jejichž realizaci neměly své živnostenské oprávnění nebo neměly subdodavatelskou smlouvu.

Proto byly vyloučeny. Dle názoru všech je to strašně přísné, stát to bude stát o několik miliónů více, ale jinak postupovat nelze, Zákon to říká jasně.

Co by se stalo, kdybychom je nevyloučili?

Protože výběrové řízení ještě probíhá, nemohu použít skutečný důvod, ale jen fiktivní.

Fiktivní příklad: Firma by vyfakturovala v souladu s rozpočtem položku „Uložení nebezpečného odpadu“ za částku 1 000Kč. Město Klimkovice by fakturu proplatilo, stejně jako ostatní faktury za dalších 20 mil. Kč. Dostali bychom proplacenu dotaci ze SFŽP a vše by se zdálo být zdárně ukončeno. Za necelé tři roky by u projektu proběhla kontrola z Finančního úřadu. Ten by zjistil, že dodavatel neměl živnostenský list na ukládání nebezpečného odpadu. Takže fakturace byla nezákonná a město Klimkovice by muselo vrátit celou dotaci 20 mil. Kč spolu s pokutou ve výši 0,1% denně. Což by činilo dalších 20 mil. Kč. Toto riskovat opravdu nemůžeme!!!

V čem je problém?

Zdálo by se jako nejjednodušší požádat firmu o doložení takového dokladu v rámci výběrového řízení a zařadit ji mezi hodnotitelné nabídky. To ale Zákon o veřejných zakázkách neumožňuje!

Zákon jasně vymezuje pouze tři dokumenty, které je možné doložit do nabídky dodatečně. Prokázání způsobilosti realizovat zakázky v nich není. Pokud bychom tedy požádali firmy o doložení jednoho dokumentu, vystavili bychom se dvojímu riziku.

Prvním by bylo porušení Zákona o veřejných zakázkách nedovolenou změnou nabídky. Druhým rizikem by byla žaloba firem, které měly všechny dokumenty v pořádku již od počátku za diskriminační zacházení.

Takže kvůli jednomu zcela nepodstatnému chybějícímu papíru, který by každá z firem dodala za několik minut, musíme vybrat firmu, která je dražší o několik miliónů. Ale měla všechny dokumenty v pořádku již při prvním odevzdání nabídky.

Možnosti?

Abychom nemuseli vybrat firmu, která je dražší než ostatní, ale splnila již napoprvé všechny podmínky, museli bychom zrušit celé výběrové řízení. To ale nemůžeme, protože finanční prostředky jsou určeny pouze na rok 2013 a jejich opětovné přidělení v roce 2014 je nejisté, ne-li nemožné. Stavební povolení nám rovněž končí v roce 2013. Navíc škola rekonstrukci potřebuje opravdu akutně.

Proto jsme rozhodli, jak jsme rozhodli a na základě výše uvedených skutečností jsme jinak nemohli.

Ne na základě platného Zákona o veřejných zakázkách. Náš příklad ukazuje, že není v pořádku a vyžaduje změny. Tak, aby v něm bylo více selského rozumu, než právních kliček.

Nyní čekáme na odvolání vyloučených firem, ale je otázkou, zda budou schopny doložit potřebné dokumenty tak, aby nebyl porušen Zákon.